تبلیغات
amojtaba - کلاس های آدرس ای پی شبکه IP Addressing subnet mask
 
amojtaba

کلاس های آدرس ای پی شبکه IP Addressing subnet mask

 

تعریف و مفهوم IP
انواع کلاس های ip address
کلاس A
کلاس B
کلاس C
کلاس D
کلاس E
مفهوم آدرس خصوصی و عمومی
ID های شبکه
مفهوم subnet mask
مفهوم اعداد باینری
مفهوم SUBNETTING
مفهوم CIDR

IP Address(Internet Protocol Address)

ای پی (IP) یک آدرس منطقی که برای مشخص کردن دستگاه در ارتباط بین شبکه ها تعیین میشود
از چهار رقم تشکیل شده است که با نقطه از هم جدا میشوند بطور مثال 192.168.10.20
هر عدد هشت بیت است که در مجموع میشود 32 بیت 32=8*4
اعداد  بکاربرده شده دسیمال هستند و بین 255-0 می باشند

همانطور که گفته شد هر ip address از 32 bit تشکیل شده است و هر ip از چهار بخش تشکیل شده است که به هر بخش octet نیز گفته میشود بطور مثال 192 یک octet میباشد

 

 • IP Address Classes

متخصصان شبکه با توجه به نیاز شبکه تصمیم به استاندارد سازی و ایجاد کلاسهای مختلف شبکه نموده اند که با توجه به نیاز هر شبکه باید از آن استفاده نمود
ای پی آدرسها در 5 کلاس رده بندی میشوند و عدد اول هر آدرس نشان دهنده کلاس آن آدرس است 

Class A 1-126
Class B 128-191
Class C 192-223
Class D 224-239
Class E 240-254

 

مثلا  ip 10.10.10.1 با توجه به اینکه رقم اول آن 10 است نشان دهنده این اسنت که در کلاس A می باشد

  ip 192.168.10.20 با توجه به اینکه رقم اول آن 192 است نشان دهنده این است که در کلاس C می باشد

 

 • Loop Back

اگر دقت کرده باشین عدد 127 در کلاسهای فوق نبود به این دلیل است که این عدد برای چک کردن کارت شبکه مورد استفاده قرار میگیرد و اگر بخواهیم از صحت سالم بودن کارت شبکه اطمینان حاصل کنید میتوانید از این آدرس استفاده کنید
  ping 127.0.0.1

کلاس A
شبکه های کلاس A برای شبکه هایی که تعداد شبکه هایشان کم ,ولیکن تعداد میزبانهایشان زیاد است و معمولا برای استفاده توسط انستیتوهای دولتی و آموزشی انتخاب میشوند مناسب هستند
در یک آدرس شبکه کلاس A ,بخش نخست آن نشان دهنده آدرس شبکه (network address) و سه بخش دیگر نیز نشاندهنده آدرس میزبان (host address) در شبکه است.بطور مثال IP 10.20.20.20 عدد 10 به آدرس شبکه و عدد 20.20.20 به آدرس میزبان تعلق دارد
در آدرس دهی کلاس A اولین بیت صفر میباشد

01111111 = 0 + 64 + 32+ 16+ 8+ 4+ 2+ 1 = 127

کلاس B
شبکه های کلاس B برای شبکه هایی که تعداد شبکه هایشان بین شبکه های بسیار بزرگ و بسیار کوچک است در نظر گرفته شده است
در یک آدرس شبکه کلاس B دو بخش نخست آن نشان دهنده آدرس شبکه و دو بخش دیگر نشاندهنده آدرس میزبان است
بطور مثال IP 172.16.10.10 عدد 172.16 به آدرس شبکه تعلق دارد و عدد 10.10 به آدرس میزبان تعلق دارد
ِدر آدرس دهی کلاس B دومین بیت صفر میباشد

10111111 = 128+ 0+ 32+ 16+ 8+ 4+ 2+ 1 = 191

 

کلاس C
شبکه های کلاس C برای شبکه هایی که تعداد شبکه های زیادی دارند اما میزبان کمتری دارند تدارک داده شده است
در یک آدرس شبکه کلاس C , سه بخش نخست آن نشان دهنده آدرس شبکه و بخش آخر به آدرس میزبان تعلق دارد
بطور مثال IP 192.168.10.20 عدد 192.168.10 به آدرس شبکه و 20 به آدرس میزبان تعلق دارد
در ای پی آدرس دهی کلاس C , سومین بیت صفر میباشد

11011111 = 128 + 64+ 0+ 16+ 8+ 4 + 2+ 1 = 223

 

کلاس D
آدرس کلاس D برای Multicasting استفاده میشود
بدلیل اینکه این آدرس رزو شده است بهمین دلیل از بحث درباره آن خوداری میکنیم
در کلاس D چهارمین بیت صفر میباشد

11101111= 128+64+32+0+8+4+2+1=239

Multicasting
فرایند ارسال یک پیام,همزمان به بیش از یک مقصد در شبکه را گویند

کلاس E
آدرسهای کلاس E برای research and Development استفاده میشود

 


 

در هر کلاس دو نوع IP Address(آدرس ای پی ) موجود میباشد

آدرس ای پی خصوصی Private address
آدرس ای پی عمومی public address

Private address
برای تعیین شبکه های محلی استفاده میشود و برای استفاده از آنها احتیاج به هیچ مجوزی نیست
public address
برای تعیین شبکه های عمومی استفاده میشود و باید از سازمان IANA مجوز داشت

IANA(Internet Assigned Numbers Authority)

چگونه میتوان تشخیص داد ای پی عمومی است یا خصوصی ؟
برای IP های خصوصی یک رنج موجود میباشد اگر IP در آن رنج بود خصوصی است در غیر اینصورت IP عمومی است

 

PRIVATE  IP  ADDRESS

Class A 10.0.0.0 10.255.255.255
Class B 172.16.0.0 172.31.255.255
Class C 192.168.0.0 192.168.255.255

 

 

 
IDهای شبکه
فرض کنید شما در این آدرس سکونت دارید:اهواز کیانپارس خیابان ده پلاک 60 .اگر بخواهم یک نامه را از هند یه شما بفرستم نمیتوانم فقط خیابان ده پلاک 60 را بنویسم حتی اگر آن قسمت نمایانگر منزل شما باشد واداره پست در ایران هم کمک نمیکند و برای اطمینان از صحت تحویل نامه آدرسهای پستی به ناحیه هایی تقسیم شده اند که کار را برای تحویل آن آسان میکند.آدرسهای IP نیز به این روش مشابه کار میکنند
هر IP از دو قسمت تشکیل شده است که قسمت اول متعلق به آدرس شبکه (network address)و قسمت دوم متعلق به آدرس میزبان (host) است
Network Address هر سیستم موجود بر روی شبکه مشابه , به عنوان بخشی از آدرس IP آن در نظر گرفته میشود.بطور مثال IP 10.20.20.20 با توجه به اینکه IP از کلاس A میباشد عدد 10 مشخص کننده آدرس شبکه در این IP است

Host Address هر سیستم موجود بر روی شبکه را مشخص میکند آدرس هاست بصورت منحصر بفرد میباشد زیرا این آدرس نشان دهنده یک سیستم خاص بر روی شبکه میباشد .بطور مثال IP 10.20.20.20 اعداد 20.20.20 آدرس هاست را نشان میدهد

کلاس های اپی شبکه

 

 


 


SUBNET MASK
این آدرس نشان میدهد چه مقدار بیت متعلق به آدرس شبکه و چه مقداربیت  متعلق به آدرس میزبان(هاست) است
دو الگو برای subnet mask داریم الگوی استاندارد و الگوی غبر استاندارد
در الگوی استاندارد با توجه به کلاس هر  subnet mask ,IPاستانداردی برای آن ای پی داریم بطور مثال
ُ

Class

A

B

C

IP 10.10.10.1 172.168.88.98 192.168.100.3
Subnet Mask 255.0.0.0 255.255.0.0 255.255.255.0قسمتی که 255 است متعلق به network  و قسمتی که 0 است متعلق به host می باشد

بوسیله این فرمول میتوانیم تشخیص دهیم چه مقدار host و network در یکIP address موجود میباشد

2^n - 2

 

class تعداد بیتهای شبکه تعداد بیتهای میزبان
تعداد میزبان
A 8 24   2^24-2=16777214
B 16 16   65534
C 24 8   254الگوی غیراستاندارد
الگوهایی هستند که دقیقابامحدودیتهای هشتایی مطابقت نمیکنند و در عوض برای نیازهای خاص طراحی شده اند,به این عملیات subnetting میگویند
SUBNETTING
قرض دادن بیتهای هاست را به بیتهای شبکه subnetting میگویند

برای انجام دادن عملیات subnetting میبایست کار با عملیت باینری را بدانیم

 اعداد باینری
اعدادباینری را برای نمایش آدرسها استفاده میکنند.اعداد باینری فرم اصلی نمایش اطلاعات روی یک ابزار کامپیوتر است.اعداد باینری فقط شامل صفر و یک هستند که یک حالت ON و صفر حالت OFF در نظر گرفته میشود
سیستم باینری فقط یک روش متفاوت نمایش اعداد است
برای بدست آوردن عدد در مبنای باینری میبایست عدد را در مینای دو تقسیم کرد و دوباره خارج قسمت را بر دو تقسیم کرد

عدد 4 را میخواهیم به عدد باینری تبدیل کنیم

4/2=2 --->باقیمانده=0

2/2=1 ---> باقیمانده=0

از بالا شروع میکنیم 100
برای محاسبه از اولین باقیمانده شروع میکنم تا به آخری برسیم البته آخرین خارج قسمت را هم حساب میکنیم

تقسیم کردن اعداد بزرگ میتواند خسته کننده باشد بهمین جهت یک راه حل خیلی آسان و سریع ارائه میدهم
این اعداد را مدنظر داشته باشید

128 64 32 16 8 4 2 1

شما بفرض میخواهید عدد 10 را به باینری تبدیل کنید.دقت کنید مجموع کدام از اعداد بالا ده میشود و جای آن اعداد یک و جای بقیه صفر قرار میدهیم

10=2+8                ------> 00001010
168=128+32+8     ---------> 10101000
192=128+64         ----------> 11000000
255=128+64+32+16+8+4+2+1  -----> 11111111

 


 

در هر range دو ip قابل قبول نیست و نمیتوانیم استفاده کنیم و این همان 2- در فرمول 2n-2 است
ip اول را (network address(subnet id و ip آخر را broad cast address میگویند و فاصله بین این دو ip ,ip های قابل قبول است

192.168.10.0 Network address
192.168.10.1 Valid IP
192.168.10.2
 
192.168.10.254
192.168.10.255 Broad cast address 

در مثال زیر network address و broad cast address را محاسبه میکنیم

192.168.10.10
255.255.255.0

ابتدا ip و subnet mask را به اعداد باینری تبدیل میکنیم سپس عملیات  AND(ضرب باینری ) را انجام میدهیم

ضرب باینری به قرار زیر میباشد

1100
1010
------
1000


11000000.10101000.00001010.00001010
11111111.11111111.11111111.00000000
-----------------------------------------------------
1000000.10101000.00001010.00000000
Network part                          Host part

حال جواب را که اعداد باینری است به اعداد طبیعی تبدیل میکنیم

 

192.168.10.0 Network address
192.168.10.255 Broad cast address 


 

 • SUBNETTING

 
زمانی که میخواهیم عملیات subnetting را بر روی یک ای پی انجام دهیم باید پنج سوال زیر را مد نظر داشته باشیم

1.چه مقدار subnets میتوانیم داشته باشیم
2.چه مقدار هاست در هر subnet موجود می باشد
3.چه subnet هایی قابل قبول هستند
4.تعیین broad cast address
5.چه هاست هایی قابل قبول استدر IP 192.168.10.10 و subnet mask 255.255.255.0 میخواهیم 55 هاست (دستگاه) به هم شبکه کنیم ,عملیات subnetting به قرار زیر می باشد

 

به دلیل اینکه IP ما در کلاس C میاشد عملیات subnetting را در بیت آخر انجام میدهیم و آن را بسط میدهیم

192.168.10.2^7 2^6 2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 2^0

با توجه به اینکه 55 هاست میخواهیم و 55 بین 64 و 32 است 6^2 را انتخاب میکنیم در نتیجه 6 بیت به host address تعلق میگیره و 2 بیت به network address

(2^0=1 , 2^1=2 , 2^2=4 , 2^3=8 , 2^4=16 , 2^5=32 , 2^6=64 , 2^7=128 , 2^8=256 )

1.چه مقدار subnet میتوانیم داشته باشیم
برای بدست آوردن تعداد subnet از فرمول زیر استفاده میکنیم,n تعداد بیتهای تعلق گرفته به قسمت network address است

2^n ---> 2^2=4

 

2.چه مقدار هاست در هر subnet موجود میباشد
برای بدست آوردن هاست از فرمول زیر استفاده میکنیم

2^n-2 ----> 2^6-2=62

در هر subnet شصت و دو هاست موجود میباشد و 2- همان network address و broad cast address میباشد که not valid هستند

3.چه subnet هایی قابل قبول هستند
برای بدست آوردن subnet های قابل قبول (block size)از فرمول زیر استفاده میکنیم

256 - subnet mask = block size

با توجه به اینکه الگوی استاندارد را به الگوی غیر استاندارد تبدیل کردیم subnet mask به غیر استاندارد تبدیل میشود و به آن ( CSN ( Customize Subnet Mask میگوییم
طریقه بدست آوردن آن به اینصورت است که بیتهایی را که به network address در بیت آخر تعلق دارد را جمع میکنیم

 

2^7 + 2^6 = 128+64 = 192 ---> CSN

 

256 - 192 = 64 --> Block size

 

4.تعیین broad cast address برای هر subnet

پیامی است که به تمامی ایستگاهها توزیع میشود

این آسانترین قسمت است , broad cast address در هر subnet میشود block size - 1 مثلا اگر block size ما 64 باشد broad cast ما میشود 63 و بطور کامل میشود 192.168.10.63


5.چه host هایی قابل قبول است
همیشه اعدادی که بین subnet address و broad cast address می باشند هاستهای قابل قبول هستند


با توجه به عملیات بالا subnetting به قرار زیر می باشد

 

 

network address 192.168.10.0 192.168.10.64 192.168.10.128 192.168.10.192

Valid IP

192.168.10.1 192.168.10.65 192.168.10.129  -----------
192.168.10.2 192.168.10.66 192.168.10.130

ادامه

ادامه

ادامه

ادامه

ادامه

ادامه

192.168.10.62 192.168.10.126 192.168.10.190
broad cast address 192.168.10.63 192.168.10.127 192.168.10.191  
customize subnet mask 255.255.255.192 255.255.255.192 255.255.255.192 255.255.255.192

 


 

CIDR(Classless Inter-Domain Routing  

اصطلاح دیگری که شما باید با آن آشنا بشوید CIDR است این بطور اساسی یک روش است که ISPها (Internet Service Providers) برای تخصیص دادن یک مقدار از آدرس به یک کمپانی و یا مشتری استفاده میکنند
زمانی که شما یک دسته آدرس را از یک ISP دریافت میکنید چیزی شبیه به این 192.168.10.32/28 است.این به شما subnet mask شما را میگوید .نشان slash به معنای این است که چه مقدار bits روشن است
بدیهی است که بیشترین32/ است زیرا یک byte است 8 bit پس 32=8*4
اما بخاطر داشته باشید که بیشترین subnet mask میتواند باشد 30/ زیرا شما باید حداقل دو bits برای host bits نگه دارید
بطور مثال در کلاس A ,defult subnet mask 255.0.0.0 است این بدین معنی است که اولین byte از subnet mask همگی یک است (11111111) وقتی استناد به علامت slash کنیم بطور مسلم 255.0.0.0 است 8/ زیرا این هشت bits دارد
همچنین در کلاس (B ,defulf subnet mask 255.255.0.0(1111111.1111111.0.0 است و همجنین میتوانیم تعریف کنیم 16/ زیرا 16 بیت یک است
توجه داشته باشید که در روترهای سیسکو از فرمت slash استفاده نمیتوانیم بکنیم

Subnet Mask     CIDR value
 
255.0.0.0                /8
255.128.0.0            /9
255.192.0.0           /10
255.224.0.0           /11
255.240.0.0           /12
255.248.0.0           /13
255.252.0.0           /14
255.254.0.0           /15
255.255.0.0           /16
255.255.128.0        /17
255.255.192.0        /18
255.255.224.0        /19
255.255.240.0        /20
255.255.248.0        /21
255.255.252.0        /22
255.255.254.0        /23
255.255.255.0        /24
255.255.255.128     /25
255.255.255.192     /26
255.255.255.224     /27
255.255.255.240     /28
255.255.255.248     /29

255.255.255.252     /30

---------------------------------------------------------------------

will produce:
192.0.0.0/8 = 192.0.0.0 - 192.255.255.255
192.128.0.0/9 = 192.128.0.0 - 192.255.255.255
192.128.0.0/10 = 192.128.0.0 - 192.191.255.255
192.160.0.0/11 = 192.160.0.0 - 192.191.255.255
192.160.0.0/12 = 192.160.0.0 - 192.175.255.255
192.168.0.0/13 = 192.168.0.0 - 192.175.255.255
192.168.0.0/14 = 192.168.0.0 - 192.171.255.255
192.168.0.0/15 = 192.168.0.0 - 192.169.255.255
192.168.0.0/16 = 192.168.0.0 - 192.168.255.255
192.168.0.0/17 = 192.168.0.0 - 192.168.127.255
192.168.0.0/18 = 192.168.0.0 - 192.168.63.255
192.168.0.0/19 = 192.168.0.0 - 192.168.31.255
192.168.0.0/20 = 192.168.0.0 - 192.168.15.255
192.168.0.0/21 = 192.168.0.0 - 192.168.7.255
192.168.0.0/22 = 192.168.0.0 - 192.168.3.255
192.168.0.0/23 = 192.168.0.0 - 192.168.1.255
192.168.0.0/24 = 192.168.0.0 - 192.168.0.255
192.168.0.0/25 = 192.168.0.0 - 192.168.0.127
192.168.0.0/26 = 192.168.0.0 - 192.168.0.63
192.168.0.0/27 = 192.168.0.0 - 192.168.0.31
192.168.0.0/28 = 192.168.0.0 - 192.168.0.15
192.168.0.0/29 = 192.168.0.0 - 192.168.0.7
192.168.0.0/30 = 192.168.0.0 - 192.168.0.3

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 26 دی 1397 02:02 ق.ظ
Excellent way of describing, and fastidious paragraph to obtain facts regarding my presentation focus, which i am going to convey in institution of higher education.
جمعه 21 دی 1397 12:24 ب.ظ
Hi, this weekend is good in support of me, because this moment i am reading this fantastic educational piece of writing here at my
residence.
شنبه 15 دی 1397 09:15 ق.ظ
Thanks in support of sharing such a pleasant idea, piece of writing is good,
thats why i have read it entirely
جمعه 14 دی 1397 06:16 ق.ظ
I know this web page gives quality dependent articles and additional information, is there any other site which provides such information in quality?
جمعه 14 دی 1397 06:16 ق.ظ
I know this web page gives quality dependent articles and additional information, is there any other site which provides such information in quality?
سه شنبه 11 دی 1397 08:10 ق.ظ
There is certainly a lot to find out about this subject. I like
all of the points you made.
جمعه 7 دی 1397 03:34 ب.ظ
It's very simple to find out any topic on net as compared to books, as I found this paragraph at this site.
پنجشنبه 29 آذر 1397 10:20 ب.ظ
Fine way of explaining, and good paragraph to obtain information about my presentation subject, which i am going to deliver
in university.
پنجشنبه 29 آذر 1397 05:47 ب.ظ
Thanks to my father who told me regarding this blog, this webpage is in fact awesome.
پنجشنبه 29 آذر 1397 01:47 ق.ظ
Hi! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are
you using for this site? I'm getting sick and tired of Wordpress because
I've had problems with hackers and I'm looking at options for another platform.
I would be fantastic if you could point me in the direction of
a good platform.
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:05 ب.ظ
It's fantastic that you are getting ideas from
this article as well as from our discussion made at this place.
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:31 ب.ظ
I was able to find good advice from your content.
سه شنبه 13 آذر 1397 01:07 ب.ظ

Nicely expressed indeed. .
cialis 20 mg cut in half cialis rezeptfrei sterreich cialis 20 mg cialis dosage cialis generico buy cheap cialis in uk cialis 30 day sample cialis with 2 days delivery cialis canadian drugs generic cialis 20mg uk
سه شنبه 13 آذر 1397 02:47 ق.ظ
Hey there, You've done an excellent job. I will definitely digg
it and personally suggest to my friends. I am sure they will be benefited from this web site.
سه شنبه 13 آذر 1397 01:37 ق.ظ

You actually said this terrifically.
look here cialis order on line cost of cialis per pill canadian drugs generic cialis what is cialis cialis manufacturer coupon sialis generic cialis with dapoxetine fast cialis online cialis rckenschmerzen i recommend cialis generico
دوشنبه 12 آذر 1397 12:36 ب.ظ

Fantastic material, With thanks.
cialis 100mg suppliers cialis generic compare prices cialis uk buying cialis overnight generic cialis safe site to buy cialis online order a sample of cialis buy cialis online cheapest cialis patent expiration buy cheap cialis in uk
دوشنبه 12 آذر 1397 01:18 ق.ظ

Really a lot of helpful data!
cialis pills acheter du cialis a geneve cialis cost canadian cialis buy original cialis cialis tablets for sale cialis daily reviews cialis daily dose generic i recommend cialis generico cialis qualitat
یکشنبه 11 آذر 1397 01:09 ق.ظ

Superb tips. Thanks!
buying cialis on internet 5 mg cialis coupon printable cialis qualitat acquisto online cialis cialis for sale in europa best generic drugs cialis cialis bula where do you buy cialis miglior cialis generico look here cialis cheap canada
شنبه 10 آذر 1397 10:20 ب.ظ
I go to see each day a few web sites and sites to read
posts, but this weblog presents quality based writing.
شنبه 10 آذر 1397 12:01 ب.ظ

Thank you. I value it!
cialis generika in deutschland kaufen cialis manufacturer coupon acheter cialis meilleur pri free cialis cost of cialis per pill cialis generico postepay cialis daily cialis 5 mg para diabeticos cialis arginine interactio sialis
شنبه 10 آذر 1397 12:41 ق.ظ

Info clearly used.!
viagra cialis levitra generic cialis review uk cialis cost cialis kamagra levitra effetti del cialis weblink price cialis cialis farmacias guadalajara cialis prices free generic cialis cialis prezzo di mercato
جمعه 9 آذر 1397 03:32 ب.ظ
Hi, after reading this amazing piece of writing
i am as well happy to share my experience here with
mates.
جمعه 9 آذر 1397 01:13 ب.ظ

Valuable material. Regards!
buy cialis sample pack cialis baratos compran uk cialis 5 mg schweiz rezeptfrei cialis apotheke cost of cialis cvs usa cialis online chinese cialis 50 mg cialis preise schweiz buy generic cialis canada discount drugs cialis
جمعه 9 آذر 1397 01:35 ق.ظ

Amazing lots of very good data.
generic cialis 20mg uk cialis for sale south africa only best offers 100mg cialis buying cialis on internet sublingual cialis online buy original cialis cialis flussig achat cialis en itali cialis australia org precios cialis peru
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:14 ب.ظ

Amazing advice. Thanks!
cialis 5 mg buy online cialis 5mg cialis name brand cheap cialis prices in england cialis super acti generic cialis pro we choice cialis pfizer india price cialis per pill cialis sicuro in linea effetti del cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:58 ق.ظ

Thanks. A lot of content.

cialis 20 mg cost canadian drugs generic cialis buy generic cialis cialis for sale only best offers 100mg cialis we recommend cialis info buy cialis online legal price cialis best cilas price cialis per pill
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:31 ب.ظ

You actually mentioned this very well!
warnings for cialis cialis pills we recommend cheapest cialis cialis sans ordonnance discount cialis india cialis 100mg cost cialis for bph prescription doctor cialis cialis australia org low cost cialis 20mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:32 ق.ظ

Wow many of awesome data!
prix de cialis cuanto cuesta cialis yaho cialis generico en mexico warnings for cialis effetti del cialis cialis generika in deutschland kaufen cialis professional yohimbe cialis et insomni cialis prezzo al pubblico cialis pas cher paris
سه شنبه 6 آذر 1397 06:48 ق.ظ
Very good post! We will be linking to this great article on our website. Keep up the great writing.
سه شنبه 6 آذر 1397 12:51 ق.ظ
Excellent post. I was checking continuously tis blog and I'm impressed!
Very helpful information specifically thee last part :) I care for
such nfo much. I wwas seeking this particular information for a long time.

Thank you and est of luck.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
 
 
بالای صفحه