amojtaba

کلاس های آدرس ای پی شبکه IP Addressing subnet mask

 

تعریف و مفهوم IP
انواع کلاس های ip address
کلاس A
کلاس B
کلاس C
کلاس D
کلاس E
مفهوم آدرس خصوصی و عمومی
ID های شبکه
مفهوم subnet mask
مفهوم اعداد باینری
مفهوم SUBNETTING
مفهوم CIDR

IP Address(Internet Protocol Address)

ای پی (IP) یک آدرس منطقی که برای مشخص کردن دستگاه در ارتباط بین شبکه ها تعیین میشود
از چهار رقم تشکیل شده است که با نقطه از هم جدا میشوند بطور مثال 192.168.10.20
هر عدد هشت بیت است که در مجموع میشود 32 بیت 32=8*4
اعداد  بکاربرده شده دسیمال هستند و بین 255-0 می باشند

همانطور که گفته شد هر ip address از 32 bit تشکیل شده است و هر ip از چهار بخش تشکیل شده است که به هر بخش octet نیز گفته میشود بطور مثال 192 یک octet میباشد

 

 • IP Address Classes

متخصصان شبکه با توجه به نیاز شبکه تصمیم به استاندارد سازی و ایجاد کلاسهای مختلف شبکه نموده اند که با توجه به نیاز هر شبکه باید از آن استفاده نمود
ای پی آدرسها در 5 کلاس رده بندی میشوند و عدد اول هر آدرس نشان دهنده کلاس آن آدرس است 

Class A 1-126
Class B 128-191
Class C 192-223
Class D 224-239
Class E 240-254

 

مثلا  ip 10.10.10.1 با توجه به اینکه رقم اول آن 10 است نشان دهنده این اسنت که در کلاس A می باشد

  ip 192.168.10.20 با توجه به اینکه رقم اول آن 192 است نشان دهنده این است که در کلاس C می باشد

 

 • Loop Back

اگر دقت کرده باشین عدد 127 در کلاسهای فوق نبود به این دلیل است که این عدد برای چک کردن کارت شبکه مورد استفاده قرار میگیرد و اگر بخواهیم از صحت سالم بودن کارت شبکه اطمینان حاصل کنید میتوانید از این آدرس استفاده کنید
  ping 127.0.0.1

کلاس A
شبکه های کلاس A برای شبکه هایی که تعداد شبکه هایشان کم ,ولیکن تعداد میزبانهایشان زیاد است و معمولا برای استفاده توسط انستیتوهای دولتی و آموزشی انتخاب میشوند مناسب هستند
در یک آدرس شبکه کلاس A ,بخش نخست آن نشان دهنده آدرس شبکه (network address) و سه بخش دیگر نیز نشاندهنده آدرس میزبان (host address) در شبکه است.بطور مثال IP 10.20.20.20 عدد 10 به آدرس شبکه و عدد 20.20.20 به آدرس میزبان تعلق دارد
در آدرس دهی کلاس A اولین بیت صفر میباشد

01111111 = 0 + 64 + 32+ 16+ 8+ 4+ 2+ 1 = 127

کلاس B
شبکه های کلاس B برای شبکه هایی که تعداد شبکه هایشان بین شبکه های بسیار بزرگ و بسیار کوچک است در نظر گرفته شده است
در یک آدرس شبکه کلاس B دو بخش نخست آن نشان دهنده آدرس شبکه و دو بخش دیگر نشاندهنده آدرس میزبان است
بطور مثال IP 172.16.10.10 عدد 172.16 به آدرس شبکه تعلق دارد و عدد 10.10 به آدرس میزبان تعلق دارد
ِدر آدرس دهی کلاس B دومین بیت صفر میباشد

10111111 = 128+ 0+ 32+ 16+ 8+ 4+ 2+ 1 = 191

 

کلاس C
شبکه های کلاس C برای شبکه هایی که تعداد شبکه های زیادی دارند اما میزبان کمتری دارند تدارک داده شده است
در یک آدرس شبکه کلاس C , سه بخش نخست آن نشان دهنده آدرس شبکه و بخش آخر به آدرس میزبان تعلق دارد
بطور مثال IP 192.168.10.20 عدد 192.168.10 به آدرس شبکه و 20 به آدرس میزبان تعلق دارد
در ای پی آدرس دهی کلاس C , سومین بیت صفر میباشد

11011111 = 128 + 64+ 0+ 16+ 8+ 4 + 2+ 1 = 223

 

کلاس D
آدرس کلاس D برای Multicasting استفاده میشود
بدلیل اینکه این آدرس رزو شده است بهمین دلیل از بحث درباره آن خوداری میکنیم
در کلاس D چهارمین بیت صفر میباشد

11101111= 128+64+32+0+8+4+2+1=239

Multicasting
فرایند ارسال یک پیام,همزمان به بیش از یک مقصد در شبکه را گویند

کلاس E
آدرسهای کلاس E برای research and Development استفاده میشود

 


 

در هر کلاس دو نوع IP Address(آدرس ای پی ) موجود میباشد

آدرس ای پی خصوصی Private address
آدرس ای پی عمومی public address

Private address
برای تعیین شبکه های محلی استفاده میشود و برای استفاده از آنها احتیاج به هیچ مجوزی نیست
public address
برای تعیین شبکه های عمومی استفاده میشود و باید از سازمان IANA مجوز داشت

IANA(Internet Assigned Numbers Authority)

چگونه میتوان تشخیص داد ای پی عمومی است یا خصوصی ؟
برای IP های خصوصی یک رنج موجود میباشد اگر IP در آن رنج بود خصوصی است در غیر اینصورت IP عمومی است

 

PRIVATE  IP  ADDRESS

Class A 10.0.0.0 10.255.255.255
Class B 172.16.0.0 172.31.255.255
Class C 192.168.0.0 192.168.255.255

 

 

 
IDهای شبکه
فرض کنید شما در این آدرس سکونت دارید:اهواز کیانپارس خیابان ده پلاک 60 .اگر بخواهم یک نامه را از هند یه شما بفرستم نمیتوانم فقط خیابان ده پلاک 60 را بنویسم حتی اگر آن قسمت نمایانگر منزل شما باشد واداره پست در ایران هم کمک نمیکند و برای اطمینان از صحت تحویل نامه آدرسهای پستی به ناحیه هایی تقسیم شده اند که کار را برای تحویل آن آسان میکند.آدرسهای IP نیز به این روش مشابه کار میکنند
هر IP از دو قسمت تشکیل شده است که قسمت اول متعلق به آدرس شبکه (network address)و قسمت دوم متعلق به آدرس میزبان (host) است
Network Address هر سیستم موجود بر روی شبکه مشابه , به عنوان بخشی از آدرس IP آن در نظر گرفته میشود.بطور مثال IP 10.20.20.20 با توجه به اینکه IP از کلاس A میباشد عدد 10 مشخص کننده آدرس شبکه در این IP است

Host Address هر سیستم موجود بر روی شبکه را مشخص میکند آدرس هاست بصورت منحصر بفرد میباشد زیرا این آدرس نشان دهنده یک سیستم خاص بر روی شبکه میباشد .بطور مثال IP 10.20.20.20 اعداد 20.20.20 آدرس هاست را نشان میدهد

کلاس های اپی شبکه

 

 


 


SUBNET MASK
این آدرس نشان میدهد چه مقدار بیت متعلق به آدرس شبکه و چه مقداربیت  متعلق به آدرس میزبان(هاست) است
دو الگو برای subnet mask داریم الگوی استاندارد و الگوی غبر استاندارد
در الگوی استاندارد با توجه به کلاس هر  subnet mask ,IPاستانداردی برای آن ای پی داریم بطور مثال
ُ

Class

A

B

C

IP 10.10.10.1 172.168.88.98 192.168.100.3
Subnet Mask 255.0.0.0 255.255.0.0 255.255.255.0قسمتی که 255 است متعلق به network  و قسمتی که 0 است متعلق به host می باشد

بوسیله این فرمول میتوانیم تشخیص دهیم چه مقدار host و network در یکIP address موجود میباشد

2^n - 2

 

class تعداد بیتهای شبکه تعداد بیتهای میزبان
تعداد میزبان
A 8 24   2^24-2=16777214
B 16 16   65534
C 24 8   254الگوی غیراستاندارد
الگوهایی هستند که دقیقابامحدودیتهای هشتایی مطابقت نمیکنند و در عوض برای نیازهای خاص طراحی شده اند,به این عملیات subnetting میگویند
SUBNETTING
قرض دادن بیتهای هاست را به بیتهای شبکه subnetting میگویند

برای انجام دادن عملیات subnetting میبایست کار با عملیت باینری را بدانیم

 اعداد باینری
اعدادباینری را برای نمایش آدرسها استفاده میکنند.اعداد باینری فرم اصلی نمایش اطلاعات روی یک ابزار کامپیوتر است.اعداد باینری فقط شامل صفر و یک هستند که یک حالت ON و صفر حالت OFF در نظر گرفته میشود
سیستم باینری فقط یک روش متفاوت نمایش اعداد است
برای بدست آوردن عدد در مبنای باینری میبایست عدد را در مینای دو تقسیم کرد و دوباره خارج قسمت را بر دو تقسیم کرد

عدد 4 را میخواهیم به عدد باینری تبدیل کنیم

4/2=2 --->باقیمانده=0

2/2=1 ---> باقیمانده=0

از بالا شروع میکنیم 100
برای محاسبه از اولین باقیمانده شروع میکنم تا به آخری برسیم البته آخرین خارج قسمت را هم حساب میکنیم

تقسیم کردن اعداد بزرگ میتواند خسته کننده باشد بهمین جهت یک راه حل خیلی آسان و سریع ارائه میدهم
این اعداد را مدنظر داشته باشید

128 64 32 16 8 4 2 1

شما بفرض میخواهید عدد 10 را به باینری تبدیل کنید.دقت کنید مجموع کدام از اعداد بالا ده میشود و جای آن اعداد یک و جای بقیه صفر قرار میدهیم

10=2+8                ------> 00001010
168=128+32+8     ---------> 10101000
192=128+64         ----------> 11000000
255=128+64+32+16+8+4+2+1  -----> 11111111

 


 

در هر range دو ip قابل قبول نیست و نمیتوانیم استفاده کنیم و این همان 2- در فرمول 2n-2 است
ip اول را (network address(subnet id و ip آخر را broad cast address میگویند و فاصله بین این دو ip ,ip های قابل قبول است

192.168.10.0 Network address
192.168.10.1 Valid IP
192.168.10.2
 
192.168.10.254
192.168.10.255 Broad cast address 

در مثال زیر network address و broad cast address را محاسبه میکنیم

192.168.10.10
255.255.255.0

ابتدا ip و subnet mask را به اعداد باینری تبدیل میکنیم سپس عملیات  AND(ضرب باینری ) را انجام میدهیم

ضرب باینری به قرار زیر میباشد

1100
1010
------
1000


11000000.10101000.00001010.00001010
11111111.11111111.11111111.00000000
-----------------------------------------------------
1000000.10101000.00001010.00000000
Network part                          Host part

حال جواب را که اعداد باینری است به اعداد طبیعی تبدیل میکنیم

 

192.168.10.0 Network address
192.168.10.255 Broad cast address 


 

 • SUBNETTING

 
زمانی که میخواهیم عملیات subnetting را بر روی یک ای پی انجام دهیم باید پنج سوال زیر را مد نظر داشته باشیم

1.چه مقدار subnets میتوانیم داشته باشیم
2.چه مقدار هاست در هر subnet موجود می باشد
3.چه subnet هایی قابل قبول هستند
4.تعیین broad cast address
5.چه هاست هایی قابل قبول استدر IP 192.168.10.10 و subnet mask 255.255.255.0 میخواهیم 55 هاست (دستگاه) به هم شبکه کنیم ,عملیات subnetting به قرار زیر می باشد

 

به دلیل اینکه IP ما در کلاس C میاشد عملیات subnetting را در بیت آخر انجام میدهیم و آن را بسط میدهیم

192.168.10.2^7 2^6 2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 2^0

با توجه به اینکه 55 هاست میخواهیم و 55 بین 64 و 32 است 6^2 را انتخاب میکنیم در نتیجه 6 بیت به host address تعلق میگیره و 2 بیت به network address

(2^0=1 , 2^1=2 , 2^2=4 , 2^3=8 , 2^4=16 , 2^5=32 , 2^6=64 , 2^7=128 , 2^8=256 )

1.چه مقدار subnet میتوانیم داشته باشیم
برای بدست آوردن تعداد subnet از فرمول زیر استفاده میکنیم,n تعداد بیتهای تعلق گرفته به قسمت network address است

2^n ---> 2^2=4

 

2.چه مقدار هاست در هر subnet موجود میباشد
برای بدست آوردن هاست از فرمول زیر استفاده میکنیم

2^n-2 ----> 2^6-2=62

در هر subnet شصت و دو هاست موجود میباشد و 2- همان network address و broad cast address میباشد که not valid هستند

3.چه subnet هایی قابل قبول هستند
برای بدست آوردن subnet های قابل قبول (block size)از فرمول زیر استفاده میکنیم

256 - subnet mask = block size

با توجه به اینکه الگوی استاندارد را به الگوی غیر استاندارد تبدیل کردیم subnet mask به غیر استاندارد تبدیل میشود و به آن ( CSN ( Customize Subnet Mask میگوییم
طریقه بدست آوردن آن به اینصورت است که بیتهایی را که به network address در بیت آخر تعلق دارد را جمع میکنیم

 

2^7 + 2^6 = 128+64 = 192 ---> CSN

 

256 - 192 = 64 --> Block size

 

4.تعیین broad cast address برای هر subnet

پیامی است که به تمامی ایستگاهها توزیع میشود

این آسانترین قسمت است , broad cast address در هر subnet میشود block size - 1 مثلا اگر block size ما 64 باشد broad cast ما میشود 63 و بطور کامل میشود 192.168.10.63


5.چه host هایی قابل قبول است
همیشه اعدادی که بین subnet address و broad cast address می باشند هاستهای قابل قبول هستند


با توجه به عملیات بالا subnetting به قرار زیر می باشد

 

 

network address 192.168.10.0 192.168.10.64 192.168.10.128 192.168.10.192

Valid IP

192.168.10.1 192.168.10.65 192.168.10.129  -----------
192.168.10.2 192.168.10.66 192.168.10.130

ادامه

ادامه

ادامه

ادامه

ادامه

ادامه

192.168.10.62 192.168.10.126 192.168.10.190
broad cast address 192.168.10.63 192.168.10.127 192.168.10.191  
customize subnet mask 255.255.255.192 255.255.255.192 255.255.255.192 255.255.255.192

 


 

CIDR(Classless Inter-Domain Routing  

اصطلاح دیگری که شما باید با آن آشنا بشوید CIDR است این بطور اساسی یک روش است که ISPها (Internet Service Providers) برای تخصیص دادن یک مقدار از آدرس به یک کمپانی و یا مشتری استفاده میکنند
زمانی که شما یک دسته آدرس را از یک ISP دریافت میکنید چیزی شبیه به این 192.168.10.32/28 است.این به شما subnet mask شما را میگوید .نشان slash به معنای این است که چه مقدار bits روشن است
بدیهی است که بیشترین32/ است زیرا یک byte است 8 bit پس 32=8*4
اما بخاطر داشته باشید که بیشترین subnet mask میتواند باشد 30/ زیرا شما باید حداقل دو bits برای host bits نگه دارید
بطور مثال در کلاس A ,defult subnet mask 255.0.0.0 است این بدین معنی است که اولین byte از subnet mask همگی یک است (11111111) وقتی استناد به علامت slash کنیم بطور مسلم 255.0.0.0 است 8/ زیرا این هشت bits دارد
همچنین در کلاس (B ,defulf subnet mask 255.255.0.0(1111111.1111111.0.0 است و همجنین میتوانیم تعریف کنیم 16/ زیرا 16 بیت یک است
توجه داشته باشید که در روترهای سیسکو از فرمت slash استفاده نمیتوانیم بکنیم

Subnet Mask     CIDR value
 
255.0.0.0                /8
255.128.0.0            /9
255.192.0.0           /10
255.224.0.0           /11
255.240.0.0           /12
255.248.0.0           /13
255.252.0.0           /14
255.254.0.0           /15
255.255.0.0           /16
255.255.128.0        /17
255.255.192.0        /18
255.255.224.0        /19
255.255.240.0        /20
255.255.248.0        /21
255.255.252.0        /22
255.255.254.0        /23
255.255.255.0        /24
255.255.255.128     /25
255.255.255.192     /26
255.255.255.224     /27
255.255.255.240     /28
255.255.255.248     /29

255.255.255.252     /30

---------------------------------------------------------------------

will produce:
192.0.0.0/8 = 192.0.0.0 - 192.255.255.255
192.128.0.0/9 = 192.128.0.0 - 192.255.255.255
192.128.0.0/10 = 192.128.0.0 - 192.191.255.255
192.160.0.0/11 = 192.160.0.0 - 192.191.255.255
192.160.0.0/12 = 192.160.0.0 - 192.175.255.255
192.168.0.0/13 = 192.168.0.0 - 192.175.255.255
192.168.0.0/14 = 192.168.0.0 - 192.171.255.255
192.168.0.0/15 = 192.168.0.0 - 192.169.255.255
192.168.0.0/16 = 192.168.0.0 - 192.168.255.255
192.168.0.0/17 = 192.168.0.0 - 192.168.127.255
192.168.0.0/18 = 192.168.0.0 - 192.168.63.255
192.168.0.0/19 = 192.168.0.0 - 192.168.31.255
192.168.0.0/20 = 192.168.0.0 - 192.168.15.255
192.168.0.0/21 = 192.168.0.0 - 192.168.7.255
192.168.0.0/22 = 192.168.0.0 - 192.168.3.255
192.168.0.0/23 = 192.168.0.0 - 192.168.1.255
192.168.0.0/24 = 192.168.0.0 - 192.168.0.255
192.168.0.0/25 = 192.168.0.0 - 192.168.0.127
192.168.0.0/26 = 192.168.0.0 - 192.168.0.63
192.168.0.0/27 = 192.168.0.0 - 192.168.0.31
192.168.0.0/28 = 192.168.0.0 - 192.168.0.15
192.168.0.0/29 = 192.168.0.0 - 192.168.0.7
192.168.0.0/30 = 192.168.0.0 - 192.168.0.3

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 4 فروردین 1399 11:53 ب.ظ
My name is Layne Cazaly but everybody calls me Layne.
I'm from France. I'm studying at the college (final year) and I play the Guitar for 10 years.
Usually I choose songs from my famous films :
D.
I have two sister. I love Gaming, watching TV (The Big Bang Theory) and Seashell Collecting.
دوشنبه 7 بهمن 1398 01:28 ق.ظ
The perfect man is often the grooms most trustworthy and
faithful pal or relative. The perfect man is often the
grooms most reliable and faithful friend or relative. The ushers would be the grooms brothers,
cousin, or finest friends, or brothers and shut family members of the bride.
Responsibilities of the most effective Man Before the marriage, he - pays
for his personal attire, purchased or rented. May give the
envelope to the officiant before the ceremony. Through the ceremony,
he - isn't part of the processional but enters with the groom, standing behind the groom and barely to the left.
After the ceremony, he - immediately serves as one of the witnesses in signing
the marriage license. On the reception, he - does not stand within the receiving line unless
he can also be the father of the groom. After the reception, he - promptly returns
both his and the grooms rented formal wear to the appropriate location.
سه شنبه 10 دی 1398 11:57 ق.ظ
wonderful web site
سه شنبه 10 دی 1398 11:56 ق.ظ
it is a really very nice blog
پنجشنبه 21 آذر 1398 02:49 ب.ظ
Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.
Look advanced to more added agreeable from you! However, how could we communicate?
پنجشنبه 14 آذر 1398 03:09 ق.ظ
My family always say that I am killing my time here
at web, however I know I am getting know-how daily by reading such fastidious posts.
چهارشنبه 13 آذر 1398 05:46 ب.ظ
Having read this I believed it was really informative.
I appreciate you spending some time and energy to put this content together.
I once again find myself personally spending way too much time both reading and commenting.
But so what, it was still worthwhile!
شنبه 18 آبان 1398 07:05 ق.ظ
The most effective man is usually the grooms most trustworthy and faithful buddy or
relative. The best man is often the grooms most
reliable and faithful friend or relative. The ushers would be the grooms brothers, cousin, or greatest friends, or brothers and close relatives of
the bride. Responsibilities of the perfect Man Before the wedding, he - pays for his own attire, bought or
rented. May give the envelope to the officiant earlier than the ceremony.
During the ceremony, he - isn't part of the processional however enters with the groom,
standing behind the groom and slightly to the left. After the
ceremony, he - immediately serves as one of the witnesses in signing the marriage license.

On the reception, he - doesn't stand in the receiving line unless he is also the father of the groom.
After the reception, he - promptly returns both his and the grooms rented formal put on to the appropriate location.
چهارشنبه 15 آبان 1398 01:46 ق.ظ
amazing blog.
جمعه 10 آبان 1398 03:23 ب.ظ
thanks a lot a good deal this site is usually
professional and informal
پنجشنبه 9 آبان 1398 05:53 ق.ظ
The most effective man is usually the grooms most reliable and faithful friend or relative.
The very best man is usually the grooms most trustworthy and faithful friend or relative.
The ushers stands out as the grooms brothers, cousin, or best associates, or brothers and shut kinfolk
of the bride. Responsibilities of the very best Man Before the wedding, he - pays for his own attire, purchased or rented.
May give the envelope to the officiant earlier than the ceremony.

Throughout the ceremony, he - is not a part of the processional however enters with the groom, standing behind
the groom and barely to the left. After the ceremony, he - instantly serves as one of the witnesses in signing the wedding license.
At the reception, he - does not stand within the receiving
line except he can be the father of the groom. After the reception, he - promptly returns both his
and the grooms rented formal put on to the appropriate location.
جمعه 26 مهر 1398 12:04 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's possessing a cappuccino.

He or she is handsome. Brown hair slicked back, glasses that are great
for his face, hazel eyes and the most beautiful lips I've seen.
He could be well-built, with incredible arms plus a chest that stands out with this sweater.
We're standing in front of each other discussing people,
what we really wish for in the future, what we're looking for on another person. He starts saying that he's been rejected a great deal of times.‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never
reject you ', I only say He smiles at me, biting his lip.


‘Oh, I really don't know. Everything happens for
good reason right. But figure out, can you reject me,
could you Ana?' He said.

‘No, how could I?' , I replied

"So, can you mind if I kissed you at this time?' he said as I get much better him and kiss him.

‘The next occasion don't ask, just do it.' I reply.

‘I'm keen on how you think.' , he said.

For the time being, I start scrubbing my rearfoot in his leg, massaging it slowly. ‘What do you want in women? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I enjoy determined women. Someone discussion what you want. Someone that won't say yes although I said yes. Someone who's not afraid when trying new stuff,' he says. ‘I'm never afraid when you attempt new stuff, especially on the subject of making new things in bed ', I intimate ‘And I enjoy girls who are direct, who cut over the chase, like you recently did. To get
honest, which is a huge turn on.
شنبه 6 مهر 1398 04:02 ب.ظ
What's up everyone, it's my first pay a quick visit at this
web page, and post is genuinely fruitful in support
of me, keep up posting these types of articles or reviews.
شنبه 6 مهر 1398 10:41 ق.ظ
Great work! That is the type of information that are supposed
to be shared across the internet. Disgrace on the search engines for now not positioning this submit higher!

Come on over and talk over with my web site .

Thanks =)
شنبه 6 مهر 1398 08:37 ق.ظ
It's fantastic that you are getting ideas from this paragraph
as well as from our discussion made here.
یکشنبه 31 شهریور 1398 12:16 ب.ظ
Every weekend i used to pay a quick visit this website, as i want enjoyment,
as this this website conations genuinely fastidious funny data too.
یکشنبه 24 شهریور 1398 11:42 ب.ظ
sexy2call.co.uk Quick search and have the latest results Get a massage escort
girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. Seeking escort girls?
Discrete apartments? Complete a quick search by region
شنبه 23 شهریور 1398 01:34 ق.ظ
Hey there! I just want to offer you a huge thumbs up for
the excellent information you've got right here on this
post. I am coming back to your website for more soon.
یکشنبه 10 شهریور 1398 08:13 ق.ظ
Index Search Villas and lofts rented, search by region, find in a few minutes a villa for rental by city, various rooms lofts and
villas. Be impressed by the pictures and data that they have to
make available you. The website is a center for every person the ads inside field,
bachelorette party? Have fun with an associate who leaves Israel?
No matter what the reason you have to rent a villa for the next event or simply a bunch recreation suitable for any age.
The site is also the midst of rooms because of the hour, which
is definitely another subject, for lovers who are searhing
for a luxurious room equipped for discreet entertainment having a spouse or lover.
Regardless of the you are searching for, the 0LOFT website will
make a try to find you to identify rentals for loft villas and rooms throughout Israel, North South and Gush Dan.
سه شنبه 5 شهریور 1398 06:53 ب.ظ
Link exchange is nothing else but it is just placing the other person's web site link on your page at
proper place and other person will also do same in support of
you.
دوشنبه 4 شهریور 1398 08:43 ق.ظ
The perfect man is often the grooms most trustworthy and faithful pal or relative.
One of the best man is usually the grooms most reliable and faithful buddy or relative.

The ushers stands out as the grooms brothers, cousin, or greatest friends, or brothers and close relations of the bride.

Responsibilities of the very best Man Before the marriage,
he - pays for his own attire, bought or rented.
May give the envelope to the officiant before the ceremony.
Throughout the ceremony, he - isn't a part of the processional but
enters with the groom, standing behind the groom and barely to the left.
After the ceremony, he - immediately serves as one of many witnesses in signing the marriage license.
At the reception, he - does not stand within the receiving line until he is also the father of
the groom. After the reception, he - promptly returns each his and
the grooms rented formal wear to the appropriate location.
یکشنبه 3 شهریور 1398 03:44 ب.ظ
appreciate it a good deal this website will be proper as well as laid-back
سه شنبه 22 مرداد 1398 05:42 ب.ظ
"We need to build to a new crescendo, cheri," he said. "And we all could have an ending that will be as none before."

His smile was decadent, his eyes were packed with lust, as well as soft skin of his hard cock against my sex was having its intended effect.

I'm feeling a stronger arousal now as I felt his cock slide between my sensitive lips.
I felt your head of his cock push agonizingly at the entrance of my pussy, and I
wanted him to thrust into me hard. Instead he pulled back and slid his hardness back about my
clit.

I'd been aching to acquire him inside, and I possibly could tell that his need to push
that wonderful hard cock inside me was growing. His
moans grew to match mine, and I knew the impression of
my wet pussy lips around the head of his cock was getting a
lot for both of us.

"Permit the finale begin," he explained, and hubby slid the end
of his cock inside me.

We both gasped when he held his cock there for the moment.
I contracted my pussy in order to him further inside, anf the husband threw his return with the sensation. Inch by excruciating inch he pushed his cock inside me,
each time I squeezed my pussy around him.
His cock felt wonderful because it filled me, but Needed everthing inside me.

I rolled sideways and rested my leg against
his shoulder, anf the husband plunged his cock up in.
سه شنبه 22 مرداد 1398 10:54 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's using a cappuccino. They are handsome.
Brown hair slicked back, glasses that fit his face, hazel eyes and the most
wonderful lips I've seen. He could be well developed, with
incredible arms including a chest that shines with this sweater.
We're standing before of each other dealing with us,
what we would like for the future, what we're in search of on another person. He starts saying that he's been rejected a
lot of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I
believe that He smiles at me, biting his lip.‘Oh, I would not know. Everything happens for reasons right.
But analyze, would you reject me, might you Ana?' He said.‘No, how could I?' , I replied

"So, would you mind if I kissed you right this moment?' he explained as I get better him and kiss him.

‘Next time don't ask, simply do it.' I reply.

‘I like the way you think.' , he said.

For the time being, I start scrubbing my hindfoot in his leg, massaging it slowly. ‘What exactly do you prefer in women? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I really like determined women. Someone you never know what they want. Someone who won't say yes although I said yes. Someone who's not afraid when you try a new challenge,' he says. ‘I'm never afraid when trying a new challenge, especially on the subject of making new things in the sack ', I intimate ‘And I enjoy females who are direct, who cut in the chase, like you merely did. To be
honest, it really is a huge turn on.
پنجشنبه 17 مرداد 1398 04:50 ق.ظ
I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog and was wondering what
all is needed to get setup? I'm assuming having a
blog like yours would cost a pretty penny? I'm not
very internet savvy so I'm not 100% certain. Any suggestions or advice would be greatly appreciated.
Many thanks
چهارشنبه 9 مرداد 1398 01:57 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's which has a cappuccino.
He is handsome. Brown hair slicked back, glasses that fit his
face, hazel eyes and the most wonderful lips I've seen. He's well-built,
with incredible arms and also a chest that stands out during this sweater.
We're standing in the front of one another dealing with us,
what we want into the future, what we're seeking on another person. He starts telling me that they have been rejected plenty of times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you
', I only say He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I really don't know. Everything happens for a reason right.
But analyze, you would not reject me, does one Ana?' He said.‘No, how could I?' , I replied

"So, would you mind if I kissed you at this time?' he was quoted saying as I recieve closer to him and kiss him.

‘When don't ask, simply do it.' I reply.

‘I like how we think.' , he said.

While waiting, I start scrubbing my heel bone in their leg, massaging it slowly. ‘What can you like in women? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I like determined women. Someone you never know whatever they want. Someone who won't say yes even if I said yes. Someone who's not scared when attemping new stuff,' he says. ‘I'm never afraid when attemping something mroe challenging, especially in regards to making a new challenge in the sack ', I intimate ‘And I enjoy girls that are direct, who cut over the chase, like you may did. To be
honest, which is a huge turn on.
سه شنبه 8 مرداد 1398 12:52 ق.ظ

With thanks! I value it.
viagra canadiense canadian online pharmacies reviews online pharmacies canada medication canada medications buy canadian pharcharmy online canadian drug store canadianpharmacyusa24h is it legal trust pharmacy of canada best canadian pharmacy
یکشنبه 23 تیر 1398 07:52 ب.ظ
With havin so much content and articles do you ever run into
any issues of plagorism or copyright violation? My site has a
lot of exclusive content I've either written myself or outsourced but
it looks like a lot of it is popping it up all over the web
without my permission. Do you know any methods to help stop content from being ripped off?
I'd definitely appreciate it.
یکشنبه 23 تیر 1398 03:50 ب.ظ
An impressive share! I have just forwarded this onto a coworker who has been conducting a little
research on this. And he actually bought me lunch due
to the fact that I found it for him... lol. So let
me reword this.... Thanks for the meal!!

But yeah, thanx for spending the time to talk about this matter here on your site.
جمعه 21 تیر 1398 02:10 ب.ظ
Hi! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that
would be ok. I'm definitely enjoying your blog and look forward to new
posts.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
 
 
بالای صفحه
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو